Algemene Voorwaarden

Algemeen

* Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Blackbird Dance Centre. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en opdrachten die vanuit Blackbird Dance Centre verzorgd worden en op alle leerlingen die zich hebben ingeschreven voor de lessen bij Blackbird Dance Centre.

* Door inschrijving voor een cursus gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van Blackbird Dance Centre.

Afmelden en annulering

* Mocht een cursist verhinderd zijn voor een les, wordt van de cursist verwacht dit persoonlijk en tijdig aan de docent door te geven. Dat kan mondeling, telefonisch, via e-mail of whatsapp. De gemiste les kan altijd bij een andere groep ingehaald worden, zolang die les aansluit qua leeftijd en niveau.

* Bij afwezigheid van een of meerdere lessen van de danser, ongeacht welke reden, heeft de danser geen recht op restitutie van lesgeld of ontheffing van het (volledig) betalen van een termijn.

* Voor het geval de docent zelf verhinderd is om les te geven, is er aan het einde van het seizoen altijd een speling van een of twee weken ingebouwd (de laatste week/weken voor de showcase). De gemiste les/lessen wordt dan in deze week ingehaald. Mocht er gedurende het seizoen geen les uitvallen, dan gaan de lessen in deze week/weken natuurlijk gewoon door en hebben de dansers een extra les. Mocht de docent onverhoopt meer lessen af moeten zeggen dan er speling is, dan worden deze lessen op een ander moment ingehaald, altijd in overleg met de dansers.

Privacybeleid

* Blackbird Dance Centre heeft een privacyverklaring opgesteld conform de AVG. Elke danser krijgt na inschrijving een schriftelijke versie van deze privacyverklaring mee en wordt gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van persoonlijke gegevens en gebruiken en plaatsen van foto en video’s.

* Elke cursist is volledig vrij om te beslissen in hoeverre zijn/haar beeldmateriaal gebruikt mag worden. Als er geen toestemming gegeven wordt voor het gebruiken en plaatsen van foto’s en video’s, kan dat schriftelijk (in dezelfde brief) aangegeven worden. Indien een danser deze brief niet binnen twee weken inlevert, wordt er vanuit gegaan dat de danser toestemming geeft voor het plaatsen en gebruiken van foto’s en video’s. Indien een leerling minderjarig is, is de handtekening van een ouder/verzorger verplicht.

Aansprakelijkheid

* Blackbird Dance Centre kan bij letsel of andere schade, tijdens deelname van danslessen of andere activiteiten onder naam van Blackbird Dance Centre, niet aansprakelijk worden gesteld.

* Blackbird Dance Centre is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de danslessen en/of op andere danslocaties tijdens andere activiteiten van Blackbird Dance Centre

* Bij gemaakte schade door de danser of bezoeker van Blackbird Dance Centre op danslocatie heeft Blackbird Dance Centre het recht deze schade bij betreffende danser/bezoeker te verhalen (bij het minderjarige kind geldt dit voor de ouder(s)/verzorger(s).

Overmacht

* Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen hierover in de wet is vastgelegd) alle van buiten komende oorzaken waardoor Blackbird Dance Centre niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht worden in elk geval de volgende situaties verstaan: brand, ongeval, ziekte, gevaarlijke weersomstandigheden, maatregelen vanuit de overheid en een noodtoestand.

* Als er sprake is van overmacht wordt er geen restitutie verleend op het lesgeld. Blackbird Dance Centre zal er alles aan doen om alternatieven aan te bieden of op andere manieren tegemoet te komen.

Wilt u graag meer informatie over de algemene voorwaarden? Ik help u graag. U kunt contact met mij opnemen middels e-mail via merelschrama@gmail.com.